Disclaimer

Onderstaande disclaimer en privacy statement zijn van toepassing op de door Autoromme geëxploiteerde website(s). Verwijzingen naar sites die niet door Autoromme worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Autoromme staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen of informatie die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van Autoromme betekent dit dat u akkoord gaat met de disclaimer en het privacy-beleid van Autoromme zoals hieronder staat vermeld.

 

De voorwaarden in deze disclaimer en privacy statement kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze webpagina gepubliceerd zijn. Wij raden u dan ook aan deze webpagina met enige regelmaat te bezoeken.

 

Disclaimer

 

Autoromme besteedt constante aandacht aan documenten en informatie die wij op de website(s) en in nieuwsbrieven plaatsen. Desalniettemin kan Autoromme niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en / of juist is. Dit geldt voor zowel de openbare pagina’s van de website, de pagina’s bestemd voor onze klanten en verwijzingen naar sites elders. Autoromme sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

 

Autoromme behoudt zich het auteursrecht op haar website(s) voor. Bovendien zijn de op de website(s) van Autoromme voorkomende afbeeldingen van Autoromme auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Autoromme  worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Autoromme is het toegestaan de informatie op de website(s) van Autoromme geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en / of te verspreiden. Niets van de website van Autoromme mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf  schriftelijk toestemming van Autoromme is gegeven.

 

Privacy statement

 

Autoromme hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Autoromme houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·             uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid

·             verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

·             vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

·             passende technische en / of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

·             geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

·             op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren

 

Als Autoromme zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autoromme

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

De verstrekte persoonsgegevens gebruikt Autoromme voor het aangaan van of de  uitvoering van een overeenkomst, voor het ontvangen van de nieuwsbrief, om u op de hoogte te houden van nieuws / informatie en / of om u te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Autoromme. Indien u hier geen prijs (meer) op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij bovenstaand adres.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor Maurice Romme.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Autorommebewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.

 

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

 

Taxatie maken