Privacy Statement

AutoRomme hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

AutoRomme houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

·        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

·        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

·        Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

·        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

·        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als AutoRomme zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

AutoRomme

Contactpersoon: Maurice Romme

Vosdonk 43

4879 NC Etten-Leur

076-5025950

Etten-leur@autoromme.nl

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens bij het aangaan en/of uitvoeren van overeenkomsten tot het

leveren, leasen, verhuren, onderhouden, repareren of herstellen van voertuigen door AutoRomme. Wij ontvangen die persoonsgegevens veelal van uzelf, uw werkgever en/of de leasemaatschappij van

uw werkgever. Maar ook wanneer u op een andere wijze gebruik maakt van onze diensten en ons

daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses

en voorkeuren.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·        Contactgegevens: zoals naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen), geslacht en wellicht dezelfde gegevens van uw partner (bij privé lease en financiering).

·        Identificerende gegevens: zoals geboortedatum, klantnummer, rijbewijsgegevens, paspoortnummer.

·        Financiële gegevens (bij lease en financiering), inkomsten/uitgaven, bankafschriften ten behoeve van BKR toetsing en eventuele registratie.

·        Voertuiggegevens, kenteken, chassisnummer, merk, model, onderhoudshistorie, eigendomshistorie en eventuele andere relevante gegevens voor de betreffende overeenkomst.

·        Gebruik en verbruik gegevens, zoals transactiegegevens, schademeldingen, communicatievoorkeuren en instellingen, surfgedrag, cookies, klanttevredenheidsgegevens, notities en e-mails m.b.t. klachten/contactmomenten.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Soms omdat u toestemming heeft gegeven of omdat het van de wet moet. Of om onze belangen of die van een derde, zoals bijvoorbeeld de importeur of fabrikant, te behartigen. In het overzicht hieronder vindt u meer informatie over het delen van persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Toestemming

 

Contract of

offerte

 

Wettelijke verplichting

 

Gerechtvaardigd belang AutoRomme

of een derde

Importeurs en fabrikanten van de door ons geleverde voertuigen ten behoeve van het aangaan/uitvoeren van klantenovereenkomsten, naleving van dealerovereenkomsten en de afhandeling van garantie-verplichtingen, coulanceverzoeken, productherroepingen, klachten en verzoeken

 

X

 

X

Onze overige externe partners zoals verzekeraars, schade-samenwerkingsverbanden, tankpas-leveranciers, pechhulpverleners,

RDW, RDC, externe lease-maatschappijen, autobedrijven van niet gevoerde automerken, ten behoeve van het aangaan/uitvoeren van klantenovereenkomst en/of met deze partners of importeurs gesloten overeenkomsten

 

X

 

 

Met dienstverleners, verwerkers, die wij inschakelen. Denk hierbij aan

hostingdiensten, onlinediensten, IT diensten, marketingbureau, onderzoeksbureau, incassobureaus. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van AutoRomme

 

 

 

X

Met derden op basis van uw toestemming om u te benaderen voor merk gerelateerde informatie, denk aan importeur of fabrikant

X

 

 

 

Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken

 

 

X

 

Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden

verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten

 

 

X

 

Met (gelieerde) financiële dienstverleners met als doel aanvullende financiële diensten

zoals privélease, financieringen en/of verzekeringen aan te bieden

 

X

 

X

Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang

hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders

 

 

X

X

Met partijen die AutoRomme assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridische) adviseurs)

 

 

 

X

 

 

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor

deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. (Als u hier een meer concrete bewaartermijn kunt

formuleren kunt u dat hier doen).

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Helaas is geen enkel systeem voor gegevens vervoer of opslag gegarandeerd 100% veilig. Indien u

reden hebt om aan te nemen dat uw communicatie met ons niet meer veilig is, stel ons dan

onmiddellijk daarvan op de hoogte door contact met ons op te nemen via etten-leur@autoromme.nl

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

 

Taxatie maken